+662 9657257 vasan.afs@gmail.com

Rice Cracker

 

Product Description

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน ตำบลหนองแคน

 

ร้อยเอ็ด 1 ใน 5 จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นทะเล และพื้นที่ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ เป็นพื้นที่ชายฝั่ง ที่มีการสะสมของแร่ธาตุต่างๆนานหลายพันปี ซึ่งเป็น วัตถุดิบหลักสำคัญในการปลูกข้าวหอมมะลิที่มากด้วยสาร อาหารและกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ลักษณะเมล็ดข้าวยาวเรียว ขาวใส และเลื่อมมัน ข้าวหุงสุกจะมีกลิ่นหอม อ่อนนุ่ม และมี ยางข้าวมากในช่วงข้าวใหม่ ด้วยความพิเศษของพื้นที่ ทำให้ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical

Indications หรือ GI) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญามาตั้งแต่ปี 2550 เครือข่ายเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคนได้มีการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ตามวิถีชีวิตในชนบทดั้ง เดิม เช่นการทำนา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การแลกเปลี่ยนผลผลิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างระบบอาหารที่ปลอดภัย และสร้าง ตลาดนัดสีเขียวเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน ตำบลหนองแคน ต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มจึงได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมแครกเกอร์อบกรอบสอดไส้ไวท์ช็อคโกแลต ซึ่งเป็นขนมยอดนิยมจาก ประเทศญี่ปุ่น โดยสร้างความแตกต่างจากสินค้าในท้องตลาดด้วยการนำข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ร้องไห้ซึ่งเป็นวัตถุดิบเฉพาะท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และสอดไส้ด้วยไวท์ ช็อกโกแลตเพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วทุกมุม โลก ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยอีกด้วย

 

Thungkula Organic Farm Community Enterprise (SMCE)

Roi Et, one of the five provinces in the area of Thung Kula Ronghai, is a geological basin which used to be
the sea in the past. Nong Khaemsub-district Pathumrat district in Roi Et province was the coast that
accumulated minerals for thousands of years, which are importantmaterials for growing nutritious and aromatic
jasmine rice with the pandan like fragrance. Due to climate differences, it creates special characteristics
of Thung Kula Ronghai jasmine rice that has slender shape, whiter, shinier and the cooked jasmine rice provides mild
aroma and stickier texture. With the specialties of the area, “Thung Kula Ronghai Jasmine Rice” has been registered
as Geographical Indication (GI) of the Department of Intellectual Property since 2007.

The Thung Kula Organic Farm Community network has therefore assembled new generation to make changes in
developing the local community to gain more sustainability with organic farming systems that base on traditional
way of life in the countryside, such as farming,

cropping, raising animals, product exchange and exchange of knowledge. Therefore, the network could
promote food security; create food safety system and a green market place as a channel for distribution
of goods from the community. Rice Cracker White Chocolate Assorted, modify based on the popular snack
from Japan, is developed because the Thung Kula Organic Farm Community wants to create sustainability
to the community. The Rice Cracker White Chocolate Assorted is difference from the existing
products in the market by using Thung Kula Ronghai jasmine rice, which is a local ingredient as the
main ingredient. It is stuffed with white chocolate for a better taste which should cater the taste of
customers around the world. The Rice Cracker White Chocolate Assorted also helps to increase
the value for Thung Kula jasmine rice of Thailand.

Comment facebook.

Related products

 
Start April 2020, Copy Right 2020 Power By Absolute Food Solutions - Thailand Co.,Ltd.